Wyniki weryfikacyjnych badań powierzchniowych przeprowadzonych w roku 2013

Badania weryfikacyjno-powierzchniowe prowadzone były wiosną 2013 roku. Warunki dostępności i wykrywalności nie zmieniły się w istotny sposób w stosunku do roku 2012. Oczywiście dotyczy to głównie kwestii związanych z urbanizacją terenów podmiejskich i peryferii miasta.

 

Północna część Poznania i okolic

OBSZAR 51-28

Badania na tym obszarze skoncentrowane były na północno-zachodniej i wschodniej części arkusza na powierzchni około 6 km2.

            Do weryfikacyjnych badań powierzchniowych wybrano takie fragmenty obszaru 51-28, które albo nie dostarczyły wcześniej informacji o stanowiskach (weryfikacja czy rzeczywiście ich tam nie było)oraz takich, które wydawały się być szczególnie zagrożone rozwojem budownictwa mieszkaniowego.  

            W wyniku przeprowadzonych badań weryfikacyjnych na fragmentach obszaru pozytywnie zweryfikowano 9 stanowisk (19 faktów osadniczych) oraz odkryto 8 nowych stanowisk (13 faktów osadniczych). Ogólna analiza pozyskanego materiału archeologicznego na nowych stanowiskach wskazuje, że wystąpił tylko materiał od późnych faz wczesnego średniowiecza po nowożytność (mało liczny).

              Nowe stanowiska zasadniczo nie zmieniły mapy osadnictwa na obszarze 51-27, natomiast wzbogaciły o nowe stanowiska i doprowadziły do zagęszczenia wcześniej obserwowanych skupisk. Uwagę zwracają jedynie dość bogate stanowiska nowożytne w okolicy Kicina (z pozostałościami kafli).

 

Południowe okolice Poznania

OBSZAR 56-26

W roku 2013 badania skoncentrowane były w trzech strefach arkusza na powierzchni około 11,3 km2.

W wyniku przeprowadzonych badań weryfikacyjno-uzupełniających na fragmentach obszaru pozytywnie zweryfikowano 21 stanowisk (49 faktów osadniczych) oraz odkryto 24 nowe stanowiska (49 faktów osadniczych). Ogólna analiza pozyskanego materiału archeologicznego na nowych stanowiskach wskazuje, że wystąpił głównie materiał od późnych faz wczesnego średniowiecza po nowożytność (mało liczny), ale sporadycznie zarejestrowano także materiały od neolitu (kultura amfor kulistych) po okres wpływów rzymskich.

 

OBSZAR 56-27

W roku 2013 badania skoncentrowane były wyłącznie w północno-wschodniej części arkusza na powierzchni około 3,5 km2.

W wyniku przeprowadzonych badań weryfikacyjno-uzupełniających na fragmentach obszaru pozytywnie zweryfikowano 4 stanowiska (7 faktów osadniczych) oraz nie odkryto żadnego nowego stanowiska. Ogólna analiza pozyskanego materiału archeologicznego na nowych stanowiskach wskazuje, że wystąpił głównie materiał nowożytny (mało liczny).