Sezon 2012
- digitalizacja danych dotyczących pierwszego przejścia AZP
- kwerenda archiwalna badań ratowniczych i nadzorów przeprowadzonych na
obszarach AZP po zakończeniu pierwszego przejścia
- digitalizacja stanu zagospodarowania terenów na przedmiotowych obszarach AZP
- digitalizacja aktualnego stanu środowiska przyrodniczego
- opracowanie struktury bazy danych
- kwerenda archiwalnych zasobów i pozyskanie stereoskopowych zdjęć
lotniczych
- weryfikujące badania powierzchniowe
- rozpoznanie geologiczne wybranych stanowisk z osadami biogenicznymi i pobór prób
- rekonesans lotniczy
- opracowanie wyników badań powierzchniowych
- datowanie i opracowanie danych palinologicznych i makroskopowych szczątków roślin
- opracowanie wyników rekonesansu lotniczego
- przeprowadzenie prospekcji geofizycznej na wybranych stanowiskach

Sezon 2013
- analiza wyników badań z 2012 roku i wybór obszarów do ponownej weryfikacji powierzchniowej oraz geofizycznej
- przeprowadzenie i opracowanie wyników prospekcji geofizycznej na wybranych stanowiskach
- przeprowadzenie dodatkowych badań powierzchniowych
- opracowanie wyników badań powierzchniowych
- rekonesans lotniczy
- opracowanie wyników rekonesansu lotniczego
- integracja i analiza wyników zastosowanych metod
- opracowanie przemian krajobrazu kulturowego i przyrodniczego metodami paleoekologicznymi
- opracowanie wniosków konserwatorskich
- opracowanie raportu końcowego