Włodzimierz Rączkowski
Specjalista w dziedzinie wykorzystywania zdjęć lotniczych w archeologii. Organizator krajowych i międzynarodowych konferencji, warsztatów, wykładów i wystaw na temat wykorzystania zdjęć lotniczych i innych metod teledetekcyjnych w studiach nad przeszłością, również w ochronie dziedzictwa archeologicznego. Regularnie prowadzi rekonesans lotniczy w Wielkopolsce, ale też w województwach: kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, małopolskim, rzeszowskim i świętokrzyskim. Uczestnik i organizator badań powierzchniowych typu AZP na Pomorzu i w Wielkopolsce w latach 1979-1989 oraz 2003, 2009-2011.

Katarzyna Pyżewicz
Zajmuje się wykorzystywaniem analiz mikroskopowych materiałów krzemiennych i badań eksperymentalnych w procesie interpretacyjnym danych archeologicznych oraz problematyką górnego i schyłkowego paleolitu oraz mezolitu. Kierownik badań ekspedycji wykopaliskowych i powierzchniowych na Pomorzu, w Wielkopolsce, Ziemi Lubuskiej i Wyżynie Kieleckiej. Udział w badaniach powierzchniowych prowadzonych w ramach AZP.

Andrzej Michałowski
Specjalizuje się w problematyce okresu przedrzymskiego oraz wpływów rzymskich, głównie w aspekcie budownictwa i rozplanowania osad. Zajmuje się też problematyką rozwoju kulturowego Wielkopolski w młodszym okresie przedrzymskim i kwestią powiązań tych terenów ze strefą kultury jastorfskiej. Uczestnik ekspedycji archeologicznych w Polsce, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Kierownik prac wykopaliskowych prowadzonych w ramach badań ratowniczych na trasie gazociągu tranzytowego Jamał-Europa, odkrywce Szczerców Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz autostrad A2 i A4. Uczestnik badań powierzchniowych prowadzonych w ramach AZP (od 1990 roku), jak również wyprzedzających inwestycje ratownicze.

Mirosław Makohonienko
Badania w zakresie archeologii środowiskowej, rekonstrukcji krajobrazu kulturowego, paleoekologii czwartorzędu. Specjalizacja w analizie pyłkowej i wybranych innych grupach pozostałości roślinnych i zwierzęcych. Praca doktorska i wieloletnie studia związane z rekonstrukcją środowiska przyrodniczego i kulturowego Wielkopolski, Kujaw i Pomorza, w tym związane z ośrodkami grodowymi na Ostrowie Lednickim, w Gnieźnie, Górze i Gieczu. Prace w ramach stypendiów i zatrudnienia w Niemczech, Szwecji i Japonii. Współzałożyciel Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej w Polsce. Autor 90 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii. Organizator krajowych i międzynarodowych konferencji na temat zmian środowiskowych i geoarcheologii.

Wiesław Małkowski
Archeolog, specjalista w zakresie aplikacji metod geofizycznych w archeologii oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji przestrzennej. Uczestnik wielu polskich i międzynarodowych projektów wykorzystujących metody nieinwazyjne. Przedstawiał wyniki badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Łukasz Banaszek
Archeolog krajobrazu, zainteresowany aplikacjami nowoczesnych technologii (teledetekcji i GIS). Prowadzi badania nad zalesionymi krajobrazami Pomorza. Uczestnik projektów związanych z badaniami nieinwazyjnymi (m.in. Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego; Krajobrazy kulturowe Sudanu; AZP_2 na terenie aglomeracji Poznania; Badania nieinwazyjne na tzw. „Starych Szamotułach”, Teledetekcja archeologicznych krajobrazów Ziemi Sławieńskiej). Bierze udział w projekcie ArcheoLandscapes Europe (ArcLand). Absolwent podyplomowych studiów Systemy Informacji Przestrzennej na Politechnice Wrocławskiej (2010).

Lidia Żuk
Specjalista w zakresie zastosowania archeologii lotniczej w studiach nad krajobrazem pradziejowym. Uczestniczka licznych konferencji, warsztatów oraz projektów krajowych i międzynarodowych poświęconych tej metodzie. Brała udział m.in. w przygotowaniu map stanowisk archeologicznych w Anglii i Azerbejdżanie, a także rekonesansach lotniczych w Anglii, Niemczech i Polsce. W latach 2009-2010 opracowała zdjęcia lotnicze wybranych stanowisk archeologicznych z obszaru Wielkopolski pod kątem ochrony dziedzictwa archeologicznego. Od 2009 roku uczestniczy również w badaniach powierzchniowych w Wielkopolsce oraz opracowaniu materiałów z zastosowaniem GIS i archeologicznych baz danych.